Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (Av)
Let Me Help!, gevestigd te Sittard (2020)

Artikel 1: Definities

  1. Onder ‘Let Me Help!’ wordt verstaan: de verzorger van examentraining of bijles Engels.
  2. Onder Contractant wordt verstaan: de ouder of ieder ander die een leerling gebruik laat maken van de diensten van ‘Let Me Help!’ en de verschuldigde betalingen die hieraan verbonden zijn verricht.
  3. Onder Leerling wordt verstaan: de persoon die examentraining en/of bijles Engels ontvangt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Deze Av zijn van toepassing op alle door ‘Let Me Help!’ opgestelde aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten alsmede alle door ‘Let Me Help’ gedane werkzaamheden en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
  2. Afwijking van artikelen in deze Av kan slechts schriftelijk overeen worden gekomen. De overige artikelen in deze Av, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
  3. Aan overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze Av kan de Contractant geen rechten voor de toekomst ontlenen.
  4. Toepassing van door Contractant ingeroepen eigen Av wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij ‘Let Me Help!’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
  5. Indien één van de bepalingen in deze Av nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit waarop ‘Let Me Help!’ om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3: Overeenkomst

1. Met de Contractant (en de Leerling) wordt naar aanleiding van een telefonisch overleg, gratis en vrijblijvend intake gesprek of overleg per e-mail  een overeenkomst gesloten, waarin wordt vastgelegd aan welke vorm(en) van ondersteuning behoefte is. 

2. Overeenkomsten worden doorgaans aangegaan voor een periode van 10 klokuren (examentraining) of een ander vooraf vastgesteld aantal bijlessen. Indien het aantal bijlessen later alsnog wordt uitgebreid, zal het voor de Leerling/Contractant gunstigste tarief worden berekend. 

3. Examentraining en/of bijlessen worden in de regel vooraf en op vaste tijdstippen per week afgesproken. In overleg tussen trainer/docent en Leerling (of het eventuele groepje Leerlingen) kan (incidenteel) van het vaste tijdstip worden afgeweken, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties of feestdagen.  

4. ‘Let Me Help!’ gaat met de aan haar toevertrouwde Leerling en hun ouders/verzorgers een inspanningsverplichting aan. ‘Let Me Help!’ doet zijn uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar kan geen garanties doen betreffende de uiteindelijke school- en/of examenresultaten. 

5. De examentraining eindigt automatisch zodra de reeks lessen van 10 klokuren is afgelopen. De bijles/bijlessen eindigt/eindigen zodra de laatst afgesproken les gegeven is, tenzij er een wens is om de reeks te verlengen.

Artikel 4: Examentraining en/of bijles

1. Examentraining in homogene groepjes (vmbo, havo of vwo) van maximaal 6 leerlingen vindt bij voorkeur plaats op doordeweekse middagen of avonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainingslocatie (of in drukke periodes ook op zaterdagochtend). Dag en tijdstip worden in overleg met het groepje Leerlingen) bepaald. Examentraining individueel is ook mogelijk, maar iets duurder. Trainingslocatie voor Examentraining in groepsverband is vanaf 3 personen, in principe, het leslokaal van StudieBalans, Oude Heiweg 13, 6136 XK Sittard.

Trainingslocatie voor Examentraining individueel of voor 2 personen is Kastelenweg 38, 6136 BJ Sittard.

2. Bijles in alle vaardigheden en voor alle schooltypen vindt plaats op afspraak, individueel of met meerdere leerlingen, op een in onderling overleg afgesproken tijdstip en locatie. In principe vinden groepslesjes vanaf 3 personen plaats op de trainingslocatie van StudieBalans, Oude Heiweg 13, 6136 XK Sittard, maar individuele bijlessen of aan twee personen vinden in principe plaats op het correspondentieadres van ‘Let Me Help!’, Kastelenweg 38, 6136 BJ Sittard.

3. ‘Let Me Help!’ opereert zelfstandig, dus onafhankelijk van StudieBalans, en huurt slechts zo nu en dan het leslokaal van StudieBalans. Correspondentie over de examentraining en bijles(sen) Engels, verzorgd door ‘Let Me Help!’, dient dan ook rechtstreeks te worden gevoerd via ‘Let Me Help!’, zie contactgegevens onderaan de Av.

3. ‘Let Me Help!’ brengt Contractant, indien nodig, op de hoogte van onverhoopt gebrek aan inzet of van ander onwenselijk gedrag van de Leerling. 

4. De Contractant zal ‘Let Me Help!’ tijdig informeren over veranderingen of situaties die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de inzet of concentratie van de Leerling. 

5. De examentrainer/bijlesdocent van de Leerling belt de Contractant op wanneer de Leerling zonder afmelding niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. 

6. De Leerling volgt de volledige examentraining/afgesproken bijles(sen), tenzij de ouders/verzorgers vooraf schriftelijk of telefonisch toestemming hebben gegeven (en dit ook hebben doorgegeven aan ‘Let Me Help!’) dat de Leerling een les mag overslaan.

7. Leerlingen mogen tijdens de examentraining/bijles(sen) gebruik maken van hun eigen laptop om de betekenis van woorden op te zoeken, om gedeelde PowerPoint presentaties of overige documenten te bekijken (als geheugensteuntje) of om notities te maken. Overigens is het niet strikt noodzakelijk om een laptop mee te nemen, maar het kan soms handig zijn. 

8. Lesmateriaal en woordenboeken worden door de examentrainer/bijlesdocent voor gebruik ter plaatse ter beschikking gesteld en zijn bij de prijs inbegrepen. De Leerling dient zelf voor een schrift/schrijfblok, schrijfgerei, e.d. te zorgen. Voor de examentraining is het noodzakelijk om ook enkele markeerstiften mee te nemen in diverse kleuren.

 9. Alleen in de korte pauzes van een dubbele les examentraining of een dubbele bijles is het toegestaan om iets te eten of te drinken (bij voorkeur water), tenzij de examentrainer/bijlesdocent in incidentele gevallen (bijvoorbeeld extreme temperaturen) anders beslist. 

10. Het is de Leerling niet toegestaan om zelf meegenomen audio-/videoapparatuur, dan wel mobiele telefoons tijdens de examentraining of bijles te gebruiken, tenzij met toestemming van de docent, bijv. om de betekenis van woorden op te zoeken. Roken is niet toegestaan tijdens de les. 

11. De Contractant is aansprakelijk voor de schade toegebracht door de Leerling aan boeken, naslagwerken, apparatuur, meubilair e.d. van ‘Let Me Help!’. ‘Let Me Help!’ is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de Leerling, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ‘Let Me Help!’.

12. De Contractant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door de Leerling. Deze verantwoordelijkheid geldt ook indien de Leerling in de overeenkomst of in deze bepalingen omschreven wordt als verantwoordelijke of als de indruk is gewekt dat de Leerling verantwoordelijk is.

Artikel 5: Schoolvakanties, feestdagen en verhindering

1. Ook tijdens de diverse schoolvakanties kan de examentraining of bijles doorgang vinden, altijd in overleg met de Leerling(en). Op nationale feestdagen is ‘Let Me Help!’ in principe gesloten. 

2. De Contractant betaalt altijd voor de volledige examentraining van 10 klokuren of het aantal bijlessen waarvoor is ingeschreven d.m.v. de overeenkomst, dus ook wanneer de Leerling, om welke reden dan ook, niet aanwezig is geweest of niet in staat is geweest om te komen. In geval van een extreme overmacht situatie wordt er in goed overleg naar een constructieve oplossing gezocht.

3. Het afzeggen van een individuele afspraak voor bijles door een Leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders kan het volledige bedrag alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Betaling

1. Om het betalingsverkeer goed te laten verlopen zijn concrete afspraken nodig: de betaling van de examentraining en/of bijles(sen) dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur via IBAN rekeningnummer NL09 INGB 0005419151 t.n.v. B en/of CAJ van den Aakster-Kusters te Sittard. De factuur ontvangt u per e-mail na afloop van de door de Leerling genoten reeks examentrainingen en/of bijlessen. U betaalt dus achteraf. 

2. Bijlessen kunnen eventueel ook contant worden afgerekend.

Artikel 7: Bijzondere bepalingen

1. Indien gedragingen van de Leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de Leerling de aanwijzingen van ‘Let Me Help!’ niet opvolgt, heeft ‘Let Me Help!’ het recht de Leerling de toegang tot het desbetreffende examentrainingsuur en/of de bijles te ontzeggen. Deze ontzegging geschiedt zonder restitutie van betalingen. Uiteraard wordt de Contractant hierover geïnformeerd.

2. Indien de Leerling in verband met zijn gedrag de toegang tot de examentraining en/of bijles wordt ontzegd, kan ‘Let Me Help!’ besluiten de resterende lessen te annuleren. De Contractant is in dit geval verplicht de betaling te voldoen van de helft van de resterende lessen die vooraf waren overeengekomen zonder dat deze nog daadwerkelijk worden gegeven. 

3. ‘Let Me Help!’ behoudt zich het recht voor jaarlijks wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de examentraining en/of bijles(sen).

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op alle prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Social Media

Indien ‘Let Me Help!’ een foto van een Leerling wil plaatsen of de naam van een Leerling wil noemen op door ‘Let Me Help!’ gebruikte social media of in wervingsmateriaal , zal vooraf aan de Contractant en Leerling expliciet om toestemming worden gevraagd.